HOME < 기관소개 < 공지사항
이름 서울시립게스트하우스 작성일 19.08.02
파일첨부 2019년 2차추가경정예산.xls
제목
서울특별시립24시간게스트하우스 2019년 2차 추경예산 확정 공고

 서울특별시립24시간게스트하우스 2019년 2차 추가경정예산을 공고합니다                                                                    2019년 2차 추가경정예산 세입ㆍ세출 총괄표

 

                                                                                                                                                      (단위:원)

  

  

구분

 2019년 1차 예산(A) 

 2019년 2차 예산(B) 

 증감(B-A) 

구분

 2019년 1차 예산(A) 

 2019년 2차 예산(B) 

 증감(B-A) 

합계

   1,376,221,534   

   1,336,811,124   

△39,410,410

합계

   1,376,221,534

   1,336,811,124

△39,410,410

보조금수입

      1,234,184,890       1,192,238,480

△41,946,410

사무비

        765,859,754         764,990,754

△869,000

후원금수입

         27,572,072          30,108,072

2,536,000

재산조성비

         82,995,000         103,756,000

20,761,000

법인전입금

         55,000,000          55,000,000

0

사업비

        493,310,075         434,007,665

△59,302,410

잡수입

         10,150,000          10,150,000

0

잡지출

          9,300,000           9,300,000

0

이월금

         49,314,572          49,314,572

0

예비비

        24,756,705          24,756,705 .

0