HOME < 기관소개 < 공지사항
이름 서울시립게스트하우스 작성일 19.04.19
파일첨부 2019년 1차 추가경정예산.xlsx
제목
서울특별시립24시간게스트하우스 2019년 1차 추경예산 확정 공고

              2019년 1차 추가경정예산 세입ㆍ세출 총괄표

(단위:원) 

  

  

구분

 2019년 예산(A) 

 1차 추경 예산(B) 

 증감(B-A) 

구분

 2019년 예산(A) 

 1차 추경 예산(B) 

 증감(B-A) 

합계

  1,354,834,064

  1,376,221,534

21,387,470

합계

  1,354,834,064

  1,376,221,534

21,387,470

보조금수입

    1,232,788,530

    1,234,184,890

1,396,360

사무비

      749,882,890

      765,859,754

15,976,864

후원금수입

       28,826,674 

       27,572,072

△1,254,602

재산조성비

       84,842,000

       82,995,000

△1,847,000

법인전입금

       55,000,000  

       55,000,000

0

사업비

      504,019,174

      493,310,075

△10,709,099

잡수입

        9,550,000

       10,150,000

600,000

잡지출

        8,700,000

        9,300,000

600,000

이월금

       28,668,860

       49,314,572

20,645,712

예비비

        7,390,000

       24,756,705

17,366,705

서울특별시립24시간게스트하우스 2019년 1차 추가경정예산을 공고합니다.